Ochrana osobných údajov

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť INTERSPORT Austria GmbH (FN 101648h), ďalej len „my“, „nás“ a „INTERSPORT“, so sídlom vo 4600 Wels, Flugplatzstraße 10. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov my ako prevádzkovateľ podľa čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov informujeme, ktoré údaje zhromažďujeme pri Vašej návšteve na našej webovej stránke, a takisto aj o tom, na aký účel budú tieto údaje spracúvané. (Bod A. tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.)

Keďže ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá, pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dbáme na prísne dodržiavanie zákonných ustanovení zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ďalej Vás podrobne informujeme o rozsahu a o účele nášho spracovania osobných údajov, ako aj o Vašich právach ako dotknutej osoby/dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov. Predtým ako budete ďalej používať našu webovú stránku a takisto aj v prípade udelenia Vášho súhlasu so spracovaním údajov, si pozorne prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. 

Všetky relevantné kontaktné údaje sú dostupné v bode C. 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

A Spracovanie osobných údajov na našej webovej stránke

1. Osobné údaje

Používanie našej webovej stránky je v podstate možné bez udania osobných údajov. Pri používaní jednotlivých služieb môžu vyplývať odlišné pravidlá, na ktoré Vás však osobitne upozorníme. Predovšetkým, keď sa chcete u nás zaregistrovať a/alebo využiť náš internetový obchod, je potrebné, aby ste nám na tento účel zadali určité údaje.

My zaregistrujeme a uložíme v zásade len také údaje, ktoré nám oznámite, a to takým spôsobom, že tieto údaje vyplníte vo formulári alebo nám ich iným spôsobom aktívne poskytnete na našej webovej stránke – okrem cookies detailne opísaných v našom dokumente Cookie-Policy.

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Medzi tieto údaje patria napríklad Vaše meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo alebo Váš dátum narodenia, ale aj Vami uskutočnené nákupy v našom internetovom obchode.   

2. Používanie cookies

Na našej webovej stránke a v našom internetovom obchode používame rôzne cookies na zlepšenie Vášho zážitku z používania, pre analyzovanie Vášho používania našej webovej stránky a pre možné zobrazenie cielenej reklamy. Pretože sa nástroje a cookies používané pri tejto činnosti pravidelne menia, rozhodli sme sa, že informácie týkajúce sa cookies upravíme v osobitnom dokumente tzv. Cookie-Policy, ktorý si môžete pozrieť tu.

Dokument Cookie-Policy predstavuje integrovanú súčasť tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a obsahuje tiež veľa relevantných informácií, ktoré sme povinní Vám oznámiť na základe našej informačnej povinnosti podľa článku 13 nariadenia o ochrane osobných údajov.

3. Získanie a spracovanie osobných údajov a doba uchovávania

Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom už uvedených cookies alebo prostredníctvom Vášho výslovného poskytnutia, spracúvame na rozličné účely. Pre komplexné informovanie o našom uskutočňovanom spracúvaní sme pre Vás osobitne uviedli rôzne spôsoby používania našej webovej stránky.

Pri určitých spôsoboch používania je možné, že nám údaje sami poskytnete a zároveň nám udelíte súhlas pre zamýšľané spracovanie osobných údajov, na to však budete osobitne upozornení. Vami uvedené osobné údaje budeme výhradne používať len v súlade s uvedeným účelom spracovania, napríklad pre účel zaslania reklamy a informačného materiálu pre záujemcov, pre odberateľov informačného bulletinu a pre stálych zákazníkov, s prihliadnutím na telekomunikačný zákon TKD.

4. Používané nástroje a aplikácie

a. Odkazy na iné webové stránky

Na našej webovej stránke sa nachádzajú aj odkazy na iné webové stránky ako napr. odkazy na výrobcov, ktorých tovar ponúkame, naše miesta pôsobenia a ostatných kooperačných partnerov; toto sa uskutočňuje len na informačné účely, pokiaľ neexistuje spoločná zodpovednosť za internetový obchod. Tieto webové stránky nie sú pod našou kontrolou a nespadajú preto pod ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade aktivácie nejakého odkazu je možné, že prevádzkovateľ tejto webovej stránky Vaše údaje získa a spracuje ich podľa svojho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa môže odlišovať od nášho.

5. Bezpečnosť

Používame mnohé technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov proti manipulácií, strate, poškodeniu a proti prístupu tretích osôb. Naše bezpečnostné opatrenia budú zlepšované podľa príslušného technologického vývoja na internete.

6. Vaše práva

Na základe nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vám prináležia ako dotknutej osobe nášho spracovania osobných údajov nasledovné práva a opravné prostriedky:

  • Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 nariadenia o ochrane osobných údajov)

Vy ako dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, máte právo žiadať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, a ak áno, ktoré osobné údaje sa budú o Vás spracúvať. Pre Vašu osobnú ochranu – aby nikto cudzí nezískal prístup k Vašim údajom – môže byť potrebné preveriť Vašu identitu vhodnou formou.

  • Právo na opravu (čl. 16) a na vymazanie (čl. 17 nariadenia o ochrane osobných údajov)

Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne – so zreteľom na účely spracúvania údajov – boli doplnené neúplné osobné údaje, ako aj právo na vymazanie Vašich údajov, pokiaľ sú splnené kritériá čl. 17 nariadenia o ochrane osobných údajov.

  • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 nariadenia o ochrane osobných údajov)

Na základe zákonných predpokladov máte právo na obmedzenie spracúvania všetkých získaných osobných údajov. Tieto údaje od dňa žiadosti na obmedzenie spracúvania môžu byť spracúvané len s individuálnym súhlasom, prípadne len na uplatnenie a presadenie právnych nárokov.

  • Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 nariadenia o ochrane osobných údajov)

Máte právo žiadať bez prekážok a neobmedzene prenos zhromaždených osobných údajov tretej osobe.

  • Právo namietať (čl. 21 nariadenia o ochrane osobných údajov)

Na základe dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu príslušných osobných údajov, ktoré sú potrebné na zachovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej osoby. Vaše údaje nebudú po namietnutí ďalej spracúvané, iba v tom prípade, keď pre spracúvanie údajov sú dané záväzné právne dôvody, ktoré majú prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo keď spracovanie slúži k uplatneniu, vykonaniu alebo ochrane právnych nárokov. Proti spracúvaniu údajov na účel priamej reklamy môžete kedykoľvek namietať s účinkom pre budúcnosť.

  • Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste súhlas na spracovanie Vašich údajov udelili osobitne, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie súhlasu ovplyvní prípustnosť spracúvania Vašich osobných údajov, po tom ako ste nám ho poskytli.

V prípade využitia niektorého opatrenia na presadenie hore uvedených práv z nariadenia o ochrane osobných údajov, má Intersport povinnosť neodkladne prijať stanovisko k navrhnutému opatreniu, resp. vyhovieť žiadosti, najneskôr však v priebehu jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti.

Na všetky primerané otázky budeme reagovať v súlade s právnymi predpismi bezodplatne a čo najrýchlejšie.

Pre žiadosti týkajúce sa porušenia práva na prístup k údajom, porušenie práva na zachovanie mlčanlivosti, na opravu alebo na vymazanie je príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

Rakúsky úrad na ochranu osobných údajov
Wickenburggasse 8
1080 Wien

 

7. Kontaktné informácie/kontaktná osoba/dozorný úradník pre ochranu údajov

a. Kontaktné informácie prevádzkovateľa

INTERSPORT Austria Gesellschaft mbH
Flugplatzstraße 10, 4600 Wels
Tel.: +43 7242 233 - 0
Fax: +43 7242 233 - 32157
E-mail: datenschutz@intersport.at
Číslo obchodného registra: 101648h
Registrový súd: Krajinský súd Wels
IČ DPH: ATU25138106
Číslo DVR: 0002038
Úrad podľa ECG: Magistrát mesta Wels
Predmet podnikania: obchod s tovarom rôzneho druhu
Člen Hospodárskej komory OÖ, Sparte Handel, Krajinské grémium, Obchod s módou a voľnočasovým tovarom

Stav: máj 2018

Top bicykle

Impact LTD

Impact LTD

999,99 €E-Pro MTB 3.9 SI

E-Pro MTB 3.9 SI

2799,00 €Avenue

Avenue

499,99 €