Právne upozornenia

Ochrana údajov

INTERSPORT sa teší z Vašej návštevy na našej internetovej stránke, ako aj z Vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve  našej internetovej stránky cítili dobre. Dohľad nad zásadami ochrany údajov zabezpečuje podnikový splnomocnenec pre ochranu údajov.

Na všetkých internetových stránkach INTERSPORT sa môžete pohybovať anonymne. V prípade, že chceme osobné údaje z Vašej návštevy internetových stránok prebrať, spracovať alebo použiť, požiadame o to.

Zo všeobecného práva na ochranu osobnosti je odvodené právo každého na informačné sebaurčenie. Jeho ochrana je založená právnymi predpismi – napr. zákonom na ochranu údajov a telekomunikačným zákonom.

Naše internetové stránky sú zostavené v súlade s právnymi určeniami na ochranu údajov.

Použite nasledovných oblastí našich internetových stránok je užívateľom dovolené len s uznaním týchto právnych určení na ochranu údajov:

  • Kontaktný formulár
  • Výherné súťaže


Rešpektujeme Vaše práva na ochranu údajov, predovšetkým Vaše právo na informácie o uložených údajoch. Naše zamestnankyne a zamestnanci  sú viazaní mlčanlivosťou. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia (Link) na iných poskytovateľov, na ktorých sa naše zásady ochrany údajov nevzťahujú.

Osobné údaje

Údaje o jednotlivcovi, ktoré sa priamo vzťahujú na fyzickú osobu, ktoré robia osobu identifikovateľnou alebo ktoré sa dajú na osobu spätne vztiahnuť. V prípade, že chceme osobné údaje z Vašej návštevy internetových stránok prebrať, spracovať alebo použiť, informujeme Vás. Vy rozhodujete, ktoré osobné údaje nám poskytnete a na čo ich smieme použiť a spracovať. Väčšinou slúžia takéto údaje na vyhotovenie Vami želaného produktu alebo služby.

Osobné údaje možno spoločnosťou využiť na reklamné účely, pokiaľ ste Vy takéto využitie neodmietli. Potom budú údaje buď ďalej poskytnuté Vami zvolenému zamestnancovi, alebo najneskôr po troch mesiacoch vymazané.

Údaje vzťahujúce sa na osoby nepredávame ani neprenajímame osobám alebo miestam mimo spoločnosti INTERSPORT eG – ani z užívateľských skupín alebo E-Mail zoznamov. Kedykoľvek máte možnosť od našich splnomocnencov pre ochranu dát požadovať zmenu alebo vymazanie Vašich osobných údajov.

Rešpektujeme hranice vzťahujúce sa na právo na ochranu údajov a hospodársku súťaž.

Užívateľské údaje

Údaje vzťahujúce sa na osobu, ktoré môžu byť potrebné pre použitie telekomunikačných služieb, t.j. umožnenie návštevy webových stránok INTERSPORT.

Keď budeme – v záujme zlepšenia individuálnej ponuky produktu a našich služieb – potrebovať užívateľské údaje z Vašej návštevy webových stránok  INTERSPORT a spojiť ich s Vašimi zákazníckymi údajmi, požiadame prostredníctvom internetového dialógu o Vaše výslovné dovolenie. Ak súhlas nedáte, môžete v každom dialógu pokračovať, prerušiť ho alebo ukončiť.

Údaje vzťahujúce sa na osoby nepredávame ani neprenajímame osobám alebo miestam mimo spoločnosti INTERSPORT eG – ani z užívateľských skupín alebo E-Mail zoznamov. Kedykoľvek máte možnosť od našich splnomocnencov pre ochranu dát požadovať zmenu alebo vymazanie Vašich osobných údajov.

Rešpektujeme hranice vzťahujúce sa na právo na ochranu údajov a hospodársku súťaž.

Prístupové dáta

Dáta nevzťahujúce sa na osoby, ktoré slúžia na sťahovanie (Download) súborov. Pri každom sťahovaní súboru z našej Download – ponuky sa uchovávajú prístupové dáta.

Každý dátový súbor pozostáva z/zo:

  • stránky, z ktorej je súbor sťahovaný
  • mena súboru
  • opisu typu použitého webbrowsera
  • dátumu a času sťahovania prenášaného množstva dát
  • statusu prístupu (súbor prenášať, súbor nenájdený, atď.)
  • Vašu IP adresu neukladáme
  • Uložené dáta sa vyhodnocujú výhradne na štatistické účely.


Poskytovanie tretím osobám je vylúčené. Uložené dáta korigujeme a dopĺňame, ako náhle je nám známa zmena. V prípade potreby upovedomíme o tom aj prijímateľa dát.

Uložené dáta vymazávame, keď uplynie zákonná alebo zmluvná lehota uchovania dát alebo ak už dáta nie sú potrebné.

Google Analytics

Táto webová stránka používa  Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky.

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené súbormi Cookie sa  z pravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tu sa ukladajú. V prípade aktivácie tzv. IP- anonymizácie na tejto webovej stránke, bude Vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore skrátená.

IP-anonymizácia sa na našich webových stránkach vykonáva doplnením funkcie „_anonymizeIp()“. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša celá IP adresa a tam sa skracuje. Google bude tieto informácie na našu žiadosť používať, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky, aby zostavil správy o aktivitách webovej stránky a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa sprostredkovaná Vašim browserom v rámci Google Analytics nebude spoločnosťou Google spájaná s inými dátami.

Ukladaniu Cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vašeho browserového softwaru; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade zrejme nebudete môcť plne  využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete zabrániť  zaznamenávaniu dát vytvorených prostredníctvom Cookie a dát súvisiacich s Vašim používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si prostredníctvom nasledovného odkazu stiahnete a nainštalujete príslušný Browser-Plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o spoločnosti Google Inc. a Google Analytics nájdete aj pod: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane dát) a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prehlásenie ochrany dát spoločnosti nájdete pod:
http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

Top bicykle

Impact Ltd.

Impact Ltd.

999,99 €Helena

Helena

499,99 €ePro MTB 4.8

ePro MTB 4.8

2999,99 €